Dlaczego MSR?

(Założenia koncepcyjne do MSR):

"Wiele jednostek na całym świecie sporządza i przedstawia swoje sprawozdania finansowe użytkownikom z zewnątrz.

Sprawozdania sporządzone w różnych krajach mogły się  wydawać do siebie podobne, występują jednak pomiędzy nimi  różnice, które zostały  prawdopodobnie spowodowane różnymi uwarunkowaniami społecznymi i prawnymi oraz braniem pod uwagę przy ustalaniu wymogów obowiązujących w danym kraju potrzeb odmiennych użytkowników sprawozdań finansowych

Różne okoliczności, w jakich powstawały regulacje dotyczące rachunkowości w różnych krajach doprowadziły do wykorzystywania wielu różnych definicji takich składników sprawozdań finansowych, jak na przykład: aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty. Doprowadziło to także do stosowania różnych kryteriów ujmowania pozycji sprawozdań finansowych i różnych zasad ich wyceny." 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz Miedzynarodowe Standardy Rachunkowości czyli tzw. MSR – y otwierają drzwi do światowej gospodarki, dając możliwość oceny naszych finansów inwestorom rynku kapitałowego. Ten truizm słyszeliśmy już nie raz. Czy w niego wierzymy? Z pewnością podchodzimy do tego sceptycznie. Ale jednak., może… 

Sporządzajac sprawozdanie wg MSSF/MSR można porównać dane finansowe zagranicznych konkurentów, ale też odnieść do nich dane naszej spółki. Co ważniejsze, jesteśmy w stanie zrobić to sami i dostrzec nasze mocne strony i większą wartość. Zwracają na to uwagę przedstawione obok Założenia koncepcyjne do MSR.

Przekształcenie na MSSF/MSR pozwala na nowo spojrzeć na rutynowo wykonywane księgowania i wyceny aktywów i pasywów, daje możliwość zoptymalizowania procesu konsolidacji oraz skutków fuzji i przejęć, stając sie ważnym narzędziem marketingowym w relacjach z inwestorami. 

wróć do strony głównej   • wróć do MSR